Gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyklary we dizaýny

Häzirki jemgyýetiň yzygiderli ösmegi bilen dürli pudaklara energiýa gerek, şonuň üçin energiýa gaty dar we köp adamlar yşyklandyryş üçin birneme täze usullary saýlarlar.Gün energiýasy bilen işleýän köçe çyrasyköp adamlar tarapyndan saýlanýar we köp adam gün energiýasy bilen işleýän köçe çyrasynyň peýdalary bilen gyzyklanýar.Häzirki wagtda gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyk lomaý satyjysy TIANXIANG size peýdalaryny we dizaýnyny görkezer.

Gün energiýasy bilen işleýän köçe çyrasy

Gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyklary

1. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak

Gündelik durmuşda köp ýol bar.Her bir ýol bilen işlemeli bolsa, her gije köp güýç sarp eder.Emma gün energiýasy bilen işleýän köçe çyrasy gaty gowy kepillik oýnap biler, sebäbi sarp edýän zady elektrik däl-de, gün şöhlesi bilen üýtgedilen energiýa we öndürmek üçin başga materiallary sarp etmegiň zerurlygy ýok, şonuň üçin hapalanmak üçin degişli zibil öndürmezler gurşawy we howany hapalaýar.

2. Ykdysadyýeti tygşytlaň

Gün köçe çyralary üçin enjamlaryň toplumy birneme arzan we gurnama gymmaty ýokary däl, şonuň üçin onuň çykdajy maýa goýumlary ep-esli azalýar we oňa köp işçi güýji we maddy serişdeleri sarp etmegiň zerurlygy ýok.Elbetde, munuň has tygşytlydygyna, ýagny günüň dogýandygyna we elektrik öndürmek üçin başga energiýa sarp etmegiň zerur däldigine düşünip biljek başga bir tarapam bar.

Gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyk dizaýny

Indi gün energiýasy bilen işleýän köçe “Light” şäherimizde ajaýyp peýza .a öwrüldi we dizaýn edilende käbir ýörelgelere üns bermelidiris.

1. Estetiki

Gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralary dizaýn edilende, köçe çyralarynyň estetikasyny göz öňünde tutmalydyrys.Köçe çyralary şäherlerimizdäki daşky gurşawy owadanlaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar.Şonuň üçin, has owadan görünmek üçin dizaýn edilende, köçe lampalarynyň beýikligini göz öňünde tutmalydyrys, köçe lampalarynyň hemmesiniň beýikligi we orta beýikligi birmeňzeş bolmaly, şonuň üçin ýagtylyk düşende yşyk bolar. adamlara has rahat duýgy beriň.Şeýle hem, köçe çyralarynyň haýsy tarapa seretýändigine garamazdan adamlar köçe çyralarynyň owadandygyny duýmagy üçin köçe çyralarynyň arasyndaky aralygy göz öňünde tutmalydyrys.

2. Howpsuzlyk

Howagdaý nähili bolsa-da, howpsuzlyk möhüm mesele.Gün energiýasy bilen işleýän köçe çyralary dizaýn edilende howpsuzlyk hem göz öňünde tutulmalydyr.Taslama düzmezden ozal, yşyklaryň bardygyny anyklamak üçin tutuş gurnama prosesi seljerilmelidir, polýus gurlanda yşyk polýusynyň birneme berk bolmagyny üpjün etmek zerurdyr we tutuş ulgam üçin ýagtylygyň ýük güýji hem göz öňünde tutulmalydyr. gowy işläp biler.Mundan başga-da, ýagtylygyň beýikligi hem göz öňünde tutulmalydyr, sebäbi ýagtylygyň hapalanmagy häzirki wagtda dört esasy hapalanmanyň biridir.biri.

3. Daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak

LED köçe çyralary dizaýn edilende daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak meselesi hem göz öňünde tutulmalydyr, sebäbi köçe çyralary has uzak wagtlap işlemeli, şonuň üçin köçe çyralarynyň güýji köplenç gaty uly bolmaly däl, esasanam yşyklandyryş roluny oýnamak.Elektrik energiýasynyň köp sarp edilmeginden gaça duruň.

Gün bilen işleýän köçe çyralary bilen gyzyklanýan bolsaňyz, habarlaşyp bilersiňizgün energiýasy bilen işleýän köçe yşyk satyjysyTIANXIANGKoprak oka.


Iş wagty: Mart-02-2023