BIZ hakda

hilini gowulaşdyrmak

TIANXIANG ELEKTRIK GROUP CO., LTD 2008-nji ýylda esaslandyryldy we Jiangsu welaýatynyň Gaouou şäherindäki köçe çyralary öndürýän bazasynyň akylly senagat parkynda ýerleşýär, köçe çyralaryny öndürmäge gönükdirilen kärhana.Häzirki wagtda bu pudakda iň kämil we ösen sanly önümçilik liniýasy bar.Zawod şu wagta çenli önümçilik kuwwaty, bahasy, hiline gözegçilik, kär we beýleki bäsdeşlik ukyplylygy boýunça pudakda öňdäki hatarda durýar, 1700000-den gowrak çyra, Afrikada we Günorta-Gündogar Aziýada, köp ýurtda Günorta Amerika we beýleki sebitler uly bazar paýyny eýeleýär we köp sanly taslama we in engineeringenerçilik kompaniýalary üçin içerde we daşary ýurtlarda önüm öndürijisi bolýar.Häzirki wagtda 14 daşky görnüş patenti, 11 sany peýdaly model patenti we 2 oýlap tapyş bar.

  • 未 标题 -5

ÖNÜMLER

Esasan gün köçe çyralarynyň dürli görnüşlerini, öňdebaryjy köçe çyralaryny, gün köçe yşyklaryny, beýik mast çyralaryny, bag çyralaryny, suw çyralaryny we yşyk polýuslaryny öndürýär we satýar.

Müşderi teswirleri

Kassi
KassiFilippinler
Bu, emlägiňizi goramak we howpsuzlygy üpjün etmek üçin ajaýyp yşyklar toplumy.Bular gowy ýasalan, howa çydamly gaty çyralar.Siziň zerurlyklaryňyz üçin dürli ýagtylyk sazlamalary bar.Gurmak gaty aňsatdy.Gowy görünýär we gaty gowy yşyklandyryş wariantlaryny üpjün edýär.Bulardan gaty hoşal, sebäbi olar ýokary derejeli yşyklandyryş enjamlary.Yşyklandyryş zerurlyklary üçin bulary maslahat berýärin.
Motorjock
MotorjockTaýland
60 wattlyk köçe çyrany yzky ulag ýolumyň gapdalyndaky sütüne oturdym, düýn gije ilkinji gezek alanymda synag yşyklaryndan başga ilkinji gezek işleýändigini gördüm.Beýan edilişi ýaly ýerine ýetirildi.Biraz wagtlap synladym, wagtal-wagtal ýüze çykarylan hereket görnüşinden has ýitileşýärdi.Men diňe yzky penjireden seretdim, häzirem işleýär we edil edil garaşyşym ýaly işleýär.Uzakdan islemeýän / islemeýän bolsaňyz, pul tygşytlaň we bu çyrany satyn alyň.Elbetde, bu meniň işleýän 2-nji günüm, ýöne şu wagta çenli haladym.Bu ýagtylyk baradaky pikirimi üýtgetjek bir zat bar bolsa.
RC
RCBAE
Çyralar berk we gowy gurlan.Gap gaty plastmassadan ýasaldy.Gün paneliniň ýaşaýyş jaýyna birikdirilendigi we aýratyn gün paneli bolan yşyklaryň beýleki görnüşlerinde bolşy ýaly görünmegi göwnüme bolmasa, olaryň daşky görnüşini halaýaryn.
Göz öňünde tutulan ulanyşa laýyk iş usullary köp.Olary “Auto” -a goýdum, batareýanyň zarýady peselýänçä ýagty galar, soň bolsa awtomatiki öçýär we hereket datçigi re modeimine geçýär.Hereket tapylanda ýagty bolýar, takmynan 15 sekuntdan soň ýene garaňky bolýar.Umuman aýdanyňda, bular gaty gowy çykyş edýär.
Rojer s
Rojer sNigeriýa
Köpümiz ýaly, howlularymyz gaty gowy yşyklandyrylanok.Elektrikçini çagyrmak gaty gymmat düşerdi, şonuň üçin güne gitdim.Mugt güýç, şeýlemi?Bu gün şöhlesi gelende, onuň nähili agyrdygyna geň galdym.Ony açanymdan soň, plastmassanyň ýerine, ähli metaldan ýasalandygyna düşündim.Gün paneli uly, ini 18 dýuým töweregi.Lightagtylyk çykyşy meni gaty haýran galdyrdy.Bütin howlumy 10 aýakly polýusda ýakyp biler.Lightagtylygyň özi gijäniň dowamynda dowam edýär we goşulan pult, islege görä ýakmak ýa-da öçürmek üçin hakykatdanam amatly.Ajaýyp yşyk, örän bagtly.
Sugeiri-S
Sugeiri-SAfrika
Gurmak aňsat, aslynda derwezämden we awtoulag ýolunyň ýarysyndan agaç şahalaryny kesdim we ulag ýolumy ýakmak üçin şahalaryň aýrylan ýerlerine dakmak üçin berlen labyr boltlaryny ulandym.Maslahat berleninden birneme pes asdym, ýöne üpjün edip biljek derejede kän gerek däldi.Olar örän ýagty.Zarýady gaty gowy saklaýarlar, üstünde gün şöhlesiniň täsirine päsgel berýän şahalar we ýapraklar köp.Hereketi kesgitlemek gaty gowy işleýär.Gerek bolsa ýene satyn alar.
Şahadatnama