Biz hakda

HYZMATÇYLYK ÇYKYJY Yşyklandyryş MANUFACTURER GÜNI 1996

微 信 图片 _20220316171021

Biz kim

Zhangangzhouou Tianxiang Road Lamp Equipment Co., Ltd.2008-nji ýylda esaslandyrylan we Jiangsu welaýatynyň Gaoyou şäherindäki köçe çyralaryny öndürýän bazanyň akylly senagat parkynda ýerleşýän, köçe çyralaryny öndürmäge gönükdirilen önümçilige gönükdirilen kärhana.Häzirki wagtda bu pudakda iň kämil we ösen sanly önümçilik liniýasy bar.Zawod şu wagta çenli önümçilik kuwwaty, bahasy, hiline gözegçilik, kär we beýleki bäsdeşlik ukyplylygy boýunça pudakda öňdäki hatarda durýar, 1700000-den gowrak çyra, Afrikada we Günorta-Gündogar Aziýada, köp ýurtda Günorta Amerika we beýleki sebitler uly bazar paýyny eýeleýär we köp sanly taslama we in engineeringenerçilik kompaniýalary üçin içerde we daşary ýurtlarda önüm öndürijisi bolýar.Häzirki wagtda 14 daşky görnüş patenti, 11 sany peýdaly model patenti we 2 oýlap tapyş bar.

Bizde näme bar

Kompaniýa 1996-njy ýylda döredildi, 2008-nji ýylda bu täze senagat zolagyna goşulyň. Häzirki wagtda 200-den gowrak adam, gözleg we şahsy 12 adam, inerener 16 adam, QC 4 adam, halkara söwda bölümi: 16 adam, satuw bölümi (Hytaý) : 12 adam.Şu wagta çenli on-dan gowrak patent tehnologiýasy bar.“Tianxiang” lampa seriýasy we gün energiýasy bilen işleýän lampalar bu pudakda giňden ulanyldy.

Bizde näme bar
 • 1996-njy ýyl

  1996-njy ýylda döredildi

 • 200 adam

  Has köp: 200 adam

 • 16 adam

  Inerener: 16 adam

 • 12 adam

  Gözleg we gözleg şahsy: 12 adam

 • 16 adam

  Halkara söwda bölümi: 16 adam

 • 12 adam

  Satyş bölümi (Hytaý): 12 adam

 • 20+ patent

  20+ patent tehnologiýalaryna eýe boluň

Kärhananyň esasy wakalary

 • 2005
  Içerki taslamalaryň gurluşyk dolandyryşy bilen meşgullanýan Tianxiang landşaft elektrik zawody döredildi.
 • 2009
  Gaoyou şäheriniň Guoji senagat parkynda ýerleşýän 12,000 inedördül metrlik zawod guruň.
 • 2010-njy ýyl
  Zangzhouou ofisini döretdi we adyny Zangzhou Tianxiang Street Lighting Equipment Co., Ltd. diýip üýtgetdi.
 • 2011-nji ýyl
  Bazar islegini kanagatlandyrmak üçin LED yşyklandyryş önümçilik enjamlaryny hödürledik we Günorta-Gündogar Aziýada we Günorta Amerikada 30 000-den gowrak toplum satdyk.
 • 2014
  Jiangsu welaýatynyň meşhur söwda belligini gazandy, ýol yşyklandyryş gurnama 2-nji derejesini ýokarlandyrdy.
 • 2015
  Akylly yşyk polýuslaryny işläp düzdi we dizaýn etdi we Gaoyou şäherinde ilkinji akylly yşyk polýuslaryny işe girizdi.
 • 2016
  Jiangsu welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde sylaglandy we 20 000-den gowrak satuwy jemlenen gün köçe çyralaryny işe girizdi.
 • 2017
  Roadol yşyklandyryş gurnamak üçin birinji derejeli kärde ýeňiji boldy, gümrük AEO şahadatnamasyny aldy we ofis 800 inedördül metr meýdany 15F, C blok, Rmall-a geçirildi.
 • 2018
  Lityum batareýalary we gün panelleri üçin önümçilik enjamlaryny köpeltmek.
 • 2019
  Tianxiang Electric Group Co., Ltd. adyny üýtgedip, Jiangsu welaýatynyň elektron söwda görkeziş kärhanasynda ýeňiji boldy we ikinji derejeli yşyklandyryş dizaýn kärine çykaryldy.
 • 2020
  Günorta Amerikadaky meşhur müşderiler üçin OEM zakazlarynyň gözlegine we dizaýnyna gatnaşyň.
 • 2021
  Akylly zawody meýilleşdirmek, ösüşiň ugruny we maksatlaryny aýdyň.
 • 2022
  40,000 inedördül metrlik akylly zawod guruň, pudakdaky iň täze önümçilik enjamlaryny satyn alyň we köçe lampalarynyň esasy önümlerdigini we ösýän ýurtlaryň esasy bazarlardygyny aýdyňlaşdyryň.

Kärhana medeniýeti

 • Biziň wezipämizBiziň wezipämiz

  Biziň wezipämiz

  Üznüksiz gowulaşmak, tehnologiki täzelikler we 100% müşderini kanagatlandyrmak.
 • GörüşimizGörüşimiz

  Görüşimiz

  Täzelenip bilýän energiýa we energiýa tygşytly yşyklandyryşda dünýäde öňdebaryjy marka bolmak.
 • GymmatlygymyzGymmatlygymyz

  Gymmatlygymyz

  Açyk, sazlaşykly, pragmatiki we täzelikçi.

Näme alýarsyň

Ajaýyp önümleri we tehniki goldawlary hödürleýän güýçli gözleg we inerener toparymyz bar we öz gün panelimiz, gün batareýamyz we yşyklandyryş ussahanalarymyz bar.

 • Ingagtylandyryş dizaýnlary taslamalaryň talaplaryna laýyklykda hödürlenip bilner.

  Ingagtylandyryş dizaýnlary taslamalaryň talaplaryna laýyklykda hödürlenip bilner.

 • Täze çyralar müşderileriň talaplaryna esaslanyp düzülip bilner.

  Täze çyralar müşderileriň talaplaryna esaslanyp düzülip bilner.

 • Professional tehniki goldaw we maslahat berilip bilner.

  Professional tehniki goldaw we maslahat berilip bilner.