Habarlar

 • Duşuşyk!133-nji Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy 15-nji aprelde onlaýn we awtonom görnüşde açylar

  Duşuşyk!133-nji Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy 15-nji aprelde onlaýn we awtonom görnüşde açylar

  Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy |Guanç Guangzhouou sergi wagty: 2023-nji ýylyň 15-19-njy apreli Veneri: Hytaý-Guan Guangzhouou sergisiniň tanyşdyrylyşy “Bu köpden bäri ýitirilen Kanton ýarmarkasy bolar.”Kanton ýarmarkasynyň başlygynyň orunbasary we baş sekretary we Hytaýyň Daşary söwda merkeziniň müdiri Çu Şijia, ...
  Koprak oka
 • Galvanizli köçe çyra polýusyny öndürmek prosesi

  Galvanizli köçe çyra polýusyny öndürmek prosesi

  Umumy poladyň uzak wagtlap açyk howada täsir etse poslajakdygyny bilýäris, şonuň üçin poslama nädip ýol bermeli?Zawoddan çykmazdan ozal köçe yşyk polýuslaryny galvanizleşdirmeli we soňra plastmassa sepmeli, şonuň üçin köçe çyralarynyň galvanizasiýa prosesi nähili?Tod ...
  Koprak oka
 • Akylly köçe çyrasy peýdalary we ösüşi

  Akylly köçe çyrasy peýdalary we ösüşi

  Geljekdäki şäherlerde akylly köçe çyralary köçelere we seýilgählere ýaýrar, bu, şübhesiz, tor tehnologiýasynyň göterijisi.Häzirki wagtda akylly köçe yşyk öndürijisi TIANXIANG, akylly köçe yşyklarynyň peýdalary we ösüşi barada hemmeleri öwrener.Akylly köçe çyrasy ben ...
  Koprak oka
 • Näme üçin obanyň gün köçesiniň çyrasyny saýlamaly?

  Näme üçin obanyň gün köçesiniň çyrasyny saýlamaly?

  Hökümet syýasatlarynyň goldawy bilen oba gün köçeleriniň yşyklary oba ýollaryny yşyklandyrmagyň möhüm ugruna öwrüldi.Ony gurmagyň peýdalary näme?Aşakdaky oba gün köçesiniň yşyk satyjysy TIANXIANG size tanyşdyrar.Oba gün köçeleriniň ýagtylygy 1. Energiýa tygşytlaýjy ...
  Koprak oka
 • LED suw çyrasyny bilýärsiňizmi?

  LED suw çyrasyny bilýärsiňizmi?

  LED suw çyrasy ähli tarapa deň derejede şöhlelendirip bilýän nokat ýagtylyk çeşmesidir we şöhlelenme diapazony esassyz sazlanyp bilner.LED suw çyrasy, önüm öndürmekde iň köp ulanylýan ýagtylyk çeşmesidir.Tutuş sahnany yşyklandyrmak üçin adaty suw çyralary ulanylýar.Birnäçe ...
  Koprak oka
 • LED bagy Lightagtylyk artykmaçlyklary we ulanylyşy

  LED bagy Lightagtylyk artykmaçlyklary we ulanylyşy

  LED bag çyrasy aslynda bag bezegi üçin ulanylýardy, ýöne öňki yşyklar ýakylmady, şonuň üçin häzirki wagtda energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak ýok.LED bag çyrasynyň adamlar tarapyndan bahalandyrylmagynyň sebäbi diňe lampanyň özi energiýa tygşytlaýjy we täsirli bolmagy däl ...
  Koprak oka
 • Gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyklary we dizaýny

  Gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyklary we dizaýny

  Häzirki jemgyýetiň yzygiderli ösmegi bilen dürli pudaklarda energiýa gerek, şonuň üçin energiýa gaty dar we köp adamlar yşyklandyryş üçin birneme täze usullary saýlarlar.Gün energiýasy bilen işleýän köçe çyrasy köp adam tarapyndan saýlanýar we köp adam gün p-iň peýdalary bilen gyzyklanýar ...
  Koprak oka
 • Işiňiz üçin gün şöhlesindäki köçe çyrasyny nädip saýlamaly?

  Işiňiz üçin gün şöhlesindäki köçe çyrasyny nädip saýlamaly?

  Countryurdumyň şäherleşme prosesiniň çaltlaşmagy, şäher infrastrukturasynyň gurluşygynyň çaltlaşmagy we ýurduň täze şäherleriň ösdürilmegine we gurulmagyna berýän ünsi bilen, gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyk önümlerine bazar islegi kem-kemden giňelýär.Şäher çyrasy üçin ...
  Koprak oka
 • Sowuk galvanizasiýa bilen gün köçe lampalarynyň gyzgyn galvanizlenmeginiň arasynda näme tapawut bar?

  Sowuk galvanizasiýa bilen gün köçe lampalarynyň gyzgyn galvanizlenmeginiň arasynda näme tapawut bar?

  Gün lampalarynyň sowuk galvanizirlemeginiň we gyzgyn galvanizasiýasynyň maksady poslamagyň öňüni almak we gün köçe lampalarynyň hyzmat möhletini uzaltmak, şonuň üçin bu ikisiniň arasynda näme tapawut bar?1. Daş görnüşi Sowuk galvanizasiýa görnüşi tekiz we ýagty.Reňkli elektroplatasiýa gatlagy ...
  Koprak oka
 • Gün köçesiniň çyrasy bazaryndaky duzaklar näme?

  Gün köçesiniň çyrasy bazaryndaky duzaklar näme?

  Häzirki zaman bulaşyk gün köçe lampasy bazarynda gün köçe lampasynyň hil derejesi deň däl we köp ýalňyşlyklar bar.Sarp edijiler üns bermeseler duzaklara basarlar.Bu ýagdaýyň öňüni almak üçin, gün köçe çyrasynyň duzaklaryny tanadalyň ...
  Koprak oka
 • Gün köçesiniň çyralary haýsydyr bir gowy zat

  Gün köçesiniň çyralary haýsydyr bir gowy zat

  Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen köp sanly täze energiýa çeşmesi yzygiderli ösdürildi we gün energiýasy iň meşhur täze energiýa çeşmesine öwrüldi.Biziň üçin günüň energiýasy tükeniksiz.Bu arassa, hapalanmaz we ekologiýa taýdan arassa ...
  Koprak oka
 • Gün köçesiniň ýagtylygynyň bahasy näçe?

  Gün köçesiniň ýagtylygynyň bahasy näçe?

  Gün köçe çyralary soňky ýyllarda uly meşhurlyk gazandy.Gün köçe çyralary adamlaryň, esasanam şol ýaşyl hereketi goldaýanlaryň we dowam etdirmek isleýänleriň ýüregini özüne çekýän ekologiýa taýdan arassa we täzelenip boljak alternatiw yşyklandyryş çözgüdi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2