Işiňiz üçin gün şöhlesindäki köçe çyrasyny nädip saýlamaly?

Countryurdumyň şäherleşme prosesiniň çaltlaşmagy, şäher infrastrukturasynyň gurluşygynyň çaltlaşmagy we ýurduň täze şäherleriň ösüşine we gurluşygyna berýän ünsi bilen bazara bolan isleggün şöhlesiniň köçe çyrasyönümler kem-kemden giňelýär.

Şäher yşyklandyryşy üçin adaty yşyklandyryş enjamlary köp energiýa sarp edýär we gaty köp energiýa sarp edýär.Gün bilen dolandyrylýan köçe çyrasy yşyklandyryş güýjüni azaldyp biler we energiýany tygşytlamagyň möhüm usulydyr.

Gün köçe çyrasyny alyp barýar

Tehniki artykmaçlyklary bilen Günüň ýolbaşçylygyndaky köçe çyrasy, elektrik energiýasyny yşyklandyrmak üçin elektrik energiýasyny öwürmek, elektrik energiýasy bilen adaty köçe çyralarynyň çäklendirmelerini bozmak, şäherlerde we obalarda öz-özüni ýeterlik yşyklandyrmak we ýokary energiýa sarp etmek meselesini çözmek üçin gün panellerini ulanýar.

Gün köçe yşyk kompozisiýasyna ýolbaşçylyk etdi

Häzirki wagtda gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyk öndürijileri barha köpelýär, gün köçe çyralaryny nädip saýlamaly we hilini tapawutlandyrmaly?Süzmek üçin aşakdaky dört tarapa ünsi jemläp bilersiňiz:

1. Gün panelleri: Köplenç ulanylýan paneller monokristally kremniý we polikristally kremnidir.Umuman aýdanyňda, polikristally kremniniň öwrüliş tizligi adatça 14% -19%, monokristally kremniniň öwrüliş tizligi 17% -23% -e ýetip biler.

2. Batareýa: Gowy gün köçe çyrasy ýeterlik yşyklandyryş wagtyny we yşyklandyryş ýagtylygyny üpjün etmeli.Muňa ýetmek üçin batareýalara bolan talaplary peseldip bolmaz.Häzirki wagtda gün köçe çyralary, adatça, litiý batareýalarydyr.

3.Kontroller: Dolandyryjy awtoulaglaryň az we adam az bolan döwürde umumy ýagtylygy azaldyp, energiýany tygşytlap biler.Dürli wagt döwürlerinde amatly güýç bellemek bilen yşyklandyryş wagty we batareýanyň ömri uzaldylyp bilner.

4. Lightagtylyk çeşmesi: LED yşyk çeşmesiniň hili gün köçeleriniň yşyklarynyň ulanylyşyna gönüden-göni täsir eder.

Gün köçe yşyklarynyň artykmaçlyklaryna sebäp boldy

1. Has çydamly, hyzmat möhleti iki ýyldan gowrak bolup biler, şeýle hem gaty tygşytlaýjy we birneme howpsuz bolan pes woltly ulanylyp bilner.

2. Gün energiýasy beýleki adaty energiýa çeşmeleriniň ýetmezçiligini azaltmaga belli bir oňyn täsir edýän ýaşyl we täzelenip bilýän çeşme.

3. Beýleki köçe çyralary bilen deňeşdirilende, Günüň ýolbaşçylygyndaky köçe çyrasyny gurmak aňsat, öz-özüne bagly ulgam, çukur gazmak we simleri salmak zerurlygy ýok, diňe düzeltmek üçin esas gerek, soňra ähli dolandyryş bölekleri we setirleri ýerleşdirilýär ýeňil stend we göni ulanylyp bilner.

4. Gün bilen dolandyrylýan köçe çyrasynyň köp bölegi bar bolsa-da, hil talaplary umuman ýokary we bahasy birneme ýokary bolsa-da, köp elektrik toguny tygşytlap biler, bu hem uzak möhletde möhüm artykmaçlykdyr.

Gün bilen dolandyrylýan köçe çyrasy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, habarlaşyp bilersiňizköçe yşyk öndürijisiTIANXIANGKoprak oka.


Iş wagty: Mart-02-2023